Amacımız

Amacımız

1-Günün teknolojisine uygun şekilde sanayiye yönelik araştırma yapılması için üniversite sanayi iş birliğini sağlamak, Sanayicilerin karşılaştığı sorunları belirlemek, üniversitelerden bu sorunlara çözüm getirilmesine yardımcı olmak,

2-Üniversitelerde sanayiye yönelik son teknolojiye göre yapılan araştırmaları desteklemek, laboratuarlar, atölyeler kurmak, araç ve gereçler temin etmek, sanayicilere son gelişmelerle ilgili olarak ışık tutmak, Üniversite ile sanayideki elemanların ortak araştırma yapmalarını sağlamak ve bu araştırmaları desteklemek,

3-Başarılı muhtaç öğrencilere yurtiçinde ve yurt dışında staj, ihtisas, doktora yapma imkanı sağlamak,

4-Vakfın Yönetim Kurulunca uygun görülecek yerlere öğrenci yurtları, kütüphaneler, kantinler, işyerleri açmak ve işletmek,

5- Her alanda ve bilhassa günümüz teknolojisi ile ilgili teknik alanlarda eleman ve bilim adamları yetiştirmek için imkânlar sağlamak, çeşitli bilim dallarında uluslar arası gelişmelerden Türk Gençliğinin ve sanayicilerinin yararlanmasını sağlamak amacıyla seminerler, konferanslar, sempozyumlar düzenlemek, ayrıca ticari amaçlı işletmeler açmak, şirket kurmak, mevcut işletmelere ortak olmak ve bunları işletmek.

6-Öğretim, eğitim ve araştırmaları teşvik için, ilmi edebi alanlarda günün teknolojik gelişmesi ile ilgili dergi, bülten, gazete ve kitap gibi her türlü yayımları yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek,
Vakıf her türlü iltizami ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir. Her türlü ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir. Mal varlığına giren mal ve hakları elden çıkarabilir ve değiştirebilir. Borç para alır. Vakıf amacına giren hizmetleri gerçekleştirmeye yararlı her türlü bağışı kabul eder.

Images